Jste zde:   HomeSportovní řád Supermoto
cs en de
Napsal Richard Gironi | Kategorie: Řády | Zobrazeno: 9190 x
Vytisknout

 

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR

Svaz motokrosu AČR

PŘÍLOHA N 038 - MISTROVSTVÍ ČR SUPERMOTO

 

VERZE 2010/20.04.2010

N 038. VŠeobecná zodpovědnost a podmínky

Všichni jezdci, družstva a činovníci, kteří se zúčastní jako zástupci FMS AČR Mistrovství ČR supermotu a sportovních podniků v supermotu, musí přihlížet k těmto dokumentům:

  1. Všeobecný sportovní řád FMS AČR
  2. Národní sportovní řády terénních závodů motocyklů FMS AČR
  3. Technická pravidla pro supermoto FMS AČR a jejich doplňky
  4. Disciplinární a arbitrážní řád FMS AČR
  5. Normy pro tratě závodů supermoto FMS AČR
  6. Řád životního prostředí FMS AČR
  7. Lékařský řád FMS AČR
  8. Antidopingový řád FMS AČR
  9. Ročenka FMS AČR
  10. Zpravodaj FMS AČR

pro běžný rok, a rovněž tak k časovým dodatkům a změnám (celkové odvolání na odborné přílohy pro supermoto).

Národní sportovní řády supermoto (NSŘ SPM) FMS AČR lze překládat do jiných jazyků. V případě jakékoliv pochybnosti ve věci interpretace je rozhodující česká verze.

Povinností jezdce i každé další osoby, která má přihlášený motocykl na kteroukoliv část podniku, je respektovat všechny platné řády FMS AČR, a to jak obecné, tak i NSŘ terénních závodů motocyklů včetně jejich případných odborných příloh.

Všechny osoby, spojené jakýmkoliv způsobem s přihlášeným motocyklem, nebo jakkoliv přítomní v parkovišti jezdců, v prostoru oprav a signalizace nebo na trati, musí mít příslušnou propustku na daný podnik.

Všichni držitelé licencí a propustek FMS AČR a všechny další osoby podniku se účastnící spadají pod pravomoc ředitele závodu a jury. Činy, které zodpovědní činovníci posoudí jako neodpovídající řádům FMS AČR nebo je posoudí jako neloajální nebo činy proti nejlepším zájmům sportu či dotyčného podniku, jsou předmětem disciplinárních opatření, jak je uvedeno v Disciplinárním a arbitrážním řádu FMS AČR.

Jezdec může být navíc brán k zodpovědnosti za činy členů svého týmu či doprovodu.

N 038.1 DEFINICE ZÁVODŮ SUPERMOTO

Supermoto je závod motocyklů na okruhu, který se skládá ze zpevněné části a z části uměle vytvořeného, či přírodního terénu, s překážkami z přírodního materiálu.

N 038.2 VŠEOBECNĚ

FMS AČR organizuje "Národní / Mezinárodní mistrovství České republiky v supermotu Tříd”. Ostatní kategorie jsou vypsány jako pohárové.

Počet závodů bude uveřejněn každoročně v Ročence FMS AČR.

Závody jsou organizovány v souladu s Všeobecným sportovním řádem FMS AČR.

Mistrovské podniky začínají podle časového rozvrhu pro administrativní a technickou přejímku a končí, když bylo splněno následující:

a) Výsledky byly schváleny jury.

b) Prošly všechny krajní lhůty na podání protestů.

c) Byly uzavřeny všechny technické, sportovní a antidopingové kontroly.

Pokud byl podán protest, výsledky se nestanou oficiální, dokud není přijato rozhodnutí jury. Organizace podniku musí být plně v činnosti, dokud neskončí doba pro protesty. Všichni činovníci, komisaři, lékařský personál musí zůstat na okruhu, aby byli k dispozici řediteli závodu a jury pro tuto dobu.

Organizátoři jsou zodpovědní za zajištění všech zařízení a personálu tak, aby byl zajištěn hladký a účinný průběh podniku.

N 038.3 MOTOCYKLY A ČTYŘKOLKY, TŘÍDY A KATEGORIE

N 038.3.1 Motocykly a čtyřkolky

Závody jsou přístupné motocyklům a čtyřkolkám definovaným v Příloze Technické předpisy pro supermoto a Doplňkům vydaným FMS AČR.

N 038.3.2 Třídy a kategorie

Podniky supermoto jsou přípustné jedné nebo více třídám motocyklů sólo

Třída 1: S1

Kategorie 1:    S2
Kategorie 2:    S3
Kategorie 3:    Čtyřkolky

N 038.3.4 Účast ve více kategoriích

Jeden jezdec se může zúčastnit závodu zíroveň v kategorii 1,2,3 pokud to neodporuje jiným ustanovením sportovních a technických předpisů pro supermoto. Jezdec je povinen předat motocykl pro každou třídu, ve které startuje, zaplatit v každé této třídě vklad, má nárok na body a věcné ceny v každé této kategorii.

N 038.3.5 startovní čísla

Startovní čísla přiděluje promotér seriálu na základě oficiální nominace. Přidělené startovní číslo je platné po celou sezónu.

N 038.4 JEZDCI

N 038.4.1 Licence jezdců

Závodů supermoto se mohou zúčastnit pouze jezdci, kteří jsou držiteli platné licence pro motokros/supermoto, enduro (mezinárodní licence, národní licence A, B, C nebo M).

Účastník jiné FMN musí být držitelem platné licence pro motokros/supermoto, enduro (mezinárodní licence, národní licence) a musí se u administrativní přejímky prokázat povolením ke startu od vysílající národní motocyklové federace (FMN). Podmínky účasti jsou uvedeny ve Zvláštních ustanoveních pro každý sportovní podnik.

N 038.4.2 Účast jezdců ve třídách a kategoriích

Třída 1 - S1

Účast na licenci A a vyšší (UEM/FIM).
Minimální věk jezdce je 15 let.
Mohou se přihlásit jezdci starší 14ti let v případě že se závodu zúčastní na motocyklu s dvoutaktním motorem o obsahu 125ccm nebo s motorem čtyřtaktním o obsahu do 250ccm.

Kategorie 1 - S2

Účast na licenci B a C
Minimální věk jezdce je 15 let
Mohou se přihlásit jezdci starší 14ti let v případě že se závodu zúčastní na motocyklu s dvoutaktním motorem o obsahu 125ccm nebo s motorem čtyřtaktním o obsahu do 250ccm.

Kategorie 2 – S3

Účast na licenci C a vyšší (B/A/UEM/FIM).
Minimální věk jezdce je 15 let.
Mohou se přihlásit jezdci starší 14ti let v případě že se závodu zúčastní na motocyklu s dvoutaktním motorem o obsahu 125ccm nebo s motorem čtyřtaktním o obsahu do 250ccm.
Mohou se přihlásit jezdci starší 11ti let v případě, že se závodu zúčastní na motocyklu s dvoutaktním motorem o obsahu 80 ccm nebo s motorem čtyřtaktním o obsahu od 75 do 150 ccm.
Upřesnění podmínek účasti v této Kategorii je popsáno v soutěžním systému pro danou sezonu.

Kategorie 3 - Čtyřkolky

Účast na licenci C a vyšší (B/A/UEM/FIM).
Minimální věk jezdce je 15 let.
Mohou se přihlásit jezdci starší 14ti let v případě, že se závodu zúčastní na motocyklu s motorem o obsahu do 450 ccm

Pro určení dolní hranice věku jezdce je rozhodující den narození. Pro určení horní hranice věku jezdce je rozhodující rok narození, v němž jezdec dosáhne požadovaného věku.

N 038.4.3 Chování jezdců a pomoc během tréninků a jízd

Jezdci musí po celou dobu dodržovat Sportovní řády FMS AČR , Přílohu N 038, Technické řády pro supermoto a platné doplňky.

Jezdci mohou být považováni za odpovědné za činnost členů jejich týmů. Jezdci musí hlásit jakékoliv zdravotní potíže nebo zranění lékařské službě.

Jezdci musí uposlechnout oficiální vlajkové signály a tabule, které přinášejí informace a instrukce.

Jezdci mají zodpovědnost za účast na všech poradách s jezdci a musí se řídit všemi informacemi a instrukcemi z těchto porad.

Jezdci musí jezdit zodpovědným způsobem tak, aby nezpůsobili nebezpečí dalším závodníkům nebo účastníkům podniku.

Během tréninků, kvalifikací a finálových jízd je omezena porada mezi členy týmů a jezdci na signalizační místo nebo prostor oprav. Jezdci, kteří zastaví podél tratě, aby se poradili s druhými a mohou tak překážet v postupu dalším jezdcům, se vystavují nebezpečí, že jejich činnost bude hodnocena jako cizí pomoc.

Radiové spojení s jezdci je přísně zakázáno.

Jakákoliv cizí pomoc na trati během kvalifikačních tréninků a jízd je zakázána, pokud ji nevykonává traťový komisař jmenovaný pořadatelem, který tak činí v zájmu bezpečnosti. Ředitel závodu může navrhnout potrestání jezdce za cizí pomoc.

Traťoví komisaři mohou pomáhat jezdcům při zvedání motocyklu, pohybovat se s ním na bezpečné místo a držet ho pokud se provádí oprava nebo úprava. Jakákoliv oprava nebo úprava mimo prostor oprav musí být prováděna jezdcem, který pracuje sám bez cizí pomoci. Traťoví komisaři také mohou pomáhat jezdcům při novém startu jejich motocyklů.

Během tréninků a jednotlivých finálových jízd může jezdec používat k jízdě pouze trať a prostor oprav. Pokud však z bezpečnostních důvodů opustí trať, může pokračovat v jízdě bezpečným návratem na trať, aniž by však získal nějakou výhodu a to nejblíže místu, kde opustil trať.

Jezdec, který zůstane stát na trati, musí se svým motocyklem trať co nejrychleji za nejvyšší opatrnosti opustit. Je zakázáno stát v zatáčce, nebo v její blízkosti, je zakázáno motocykl tlačit napříč, nebo proti směru jízdy.

Jezdci mohou vjíždět do prostoru oprav, aby upravili nebo nahradili jakoukoliv část své bezpečnostní výstroje nebo motocyklu s výjimkou rámu.

Žádná náhrada bezpečnostní výstroje, doplňování paliva nebo mechanikova služba se nesmí provádět na trati nebo mimo prostor oprav.

Jezdci, kteří vyjíždějí z prostoru oprav, jsou povinni zastavit před dalším vyjetím na trať na úrovni značení tratě. Porušení znamená vyloučení z předmětného tréninku nebo závodu.

Jezdcům, kteří zastaví svůj stroj v prostoru oprav, může být při novém startu pomáháno.

Jezdci, kteří se vracejí pomalu do prostoru oprav a signalizace, nebo do parkoviště závodních strojů, musí dbát na to, aby se nestřetli s ostatními jezdci.

N 038.4.4 Výstroj jezdců a mechaniků

V kategorii 2- S3,jezdec může použít oblečení MX za splnění následujících podmínek: komplet musí zakrýt celé tělo od krku dolů,komplet musí být vybaven chrániči kolen,chrániči loktů a předloktí a chráničem hrudi. Důrazně se doporučuje použít jednodílné či dvoudílné celokožené kombinézy. Ostatní ochranné pomůcky pro třídy a kategorie musí odpovídat technickým předpisům FMS AČR pro motokros, díl druhý doplňující specifikace národních řádů: supermoto, čtyřkolky.

N 038.5 PŘIHLÁŠKY

Počet přihlášek není omezen. Zaslané přihlášky musí splňovat podmínky uvedené ve Zvláštních ustanoveních.

Každý jezdec je povinný do doby uzávěrky přihlášek zaslat přihlášku na adresu pořadatele, či se přihlásit pomocí on-line systému na serveru promotéra seriálu. Za pozdní zaslání přihlášky je pořadatel oprávněn vyúčtovat sankční poplatek v maximální částce 500,-Kč, který propadá ve prospěch pořadatele závodu.

Uzávěrka přihlášek je 14 dnů před podnikem. Pořadatel může v případě, kdy nebude splněna jedna z výše uvedených podmínek, přihlášku odmítnout a to doporučeným dopisem. V tomto dopise uvede důvod odmítnutí.

Jezdec, který zaslal přihlášku a nemůže se zúčastnit, je povinen nejdéle 24 hodin před konáním sportovního podniku (rozhodující pro posouzení včasnosti je den odeslání) zaslat písemnou omluvu na adresu pořadatele. Tato řádná omluva musí být zaslána faxem, doporučeným dopisem, e-mailem.

N 038.6 ZASEDÁNÍ POŘADATELŮ A JURY

Zasedání pořadatelů a jury se budou konat podle potřeby po inspekci okruhu. Tohoto setkání se musí zúčastnit tyto osoby: předseda jury, ředitel závodu. Zároveň se také mohou zúčastnit přítomný zástupce VV SM FMS AČR, sekretář FMS AČR pro motokros, tajemník podniku, vedoucí časoměřič, promotér mistrovství. Dále činovníci zodpovědní za technickou kontrolu, parkoviště jezdců, traťové komisaře, lékařskou službu, zástupce průmyslu, zástupce jezdců, zástupce ochrany životního prostředí, atd.. Není-li přítomen vedoucí lékař, musí být pořadatel připraven prodiskutovat zdravotní zajištění a evakuační plán podniku. Na prvním zasedání určí Jury propustnost tratě, pokud není uvedeno v homologaci.

N 038.7 PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA

N 038.7.1 Administrativní kontrola

Jezdci jsou povinni předložit během administrativní kontroly svoji platnou licenci pro supermoto/motokros, enduro a v případě, že jsou držiteli licence jiné než vydané prostřednictvím FMS AČR, také startovní povolení jejich FMN.

Pořadatel má právo požádat jezdce o nové podepsání přihlášky v případě, že není k dispozici originál přihlášky.

Licence zůstává po dobu konání sportovního podniku u pořadatele. Souhlas k vrácení licence jezdci dává předseda jury.

N 038.7.2 Technická kontrola

Za technickou kontrolu strojů, ochranných přileb, povinné výbavy a ochranného oděvu jezdců odpovídají v souladu s řády FMS AČR delegovaní techničtí komisaři. Technická kontrola probíhá v čase určeném ve Zvláštním ustanovení. Během podniku smějí jezdci používat pouze ty motocykly, které byly převzaty při technické přejímce. Každý jezdec může předat maximálně dva motocykly pro každou třídu, které může měnit v průběhu tréninku, mezi jízdami závodu, nebo také při přerušení závodu.

N 038.7.4 Zvláštní lékařská zkouška

Jezdci mohou být ředitelem závodu vyzváni, aby se dostavili ke zvláštní lékařské prohlídce.

N 038.8 ROZPRAVA S JEZDCI

Rozprava se bude konat podle časového rozvrhu s jezdci u startovacího zařízení. Této rozpravy se musí zúčastnit následující osoby: předseda jury , členové jury, ředitel závodu, vedoucí traťových komisařů, vedoucí lékař, všichni jezdci. Během tohoto setkání se budou projednávat všechny náležitosti, které se týkají tratě a bezpečnosti.

Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby mohli dostat všechny informace a vydané instrukce.

N 038.9 TRÉNINKY

N 038.9.1 Volné tréninky

Volné tréninky jsou součástí závodu a platí pro ně veškeré předpisy související s bezpečností na trati, vybavením jezdců, chováním jezdců a doprovodů během závodů. Pro tréninky je jezdcům dovoleno používat pouze motocykly a přilby označené technickými komisaři. Hromadné starty jsou zakázané. Zkoušky startu jsou možné pouze v prostoru určeném pořadatelem. Počet a doba trvání volných tréninků je určena Zvláštním ustanovením.

N 038.9.2 Kvalifikační trénink

Před finálovými jízdami proběhne minimálně jeden kvalifikační trénink v minimální délce 20 minut pro každou třídu a kategorii. Výsledek kvalifikačního tréninku určí postavení jezdců na startovním roštu obou finálových jízd. Jezdec, který v tomto tréninku neabsolvuje min. 1 měřené kolo, startuje z trestné startovní čáry.

Pro třídu 1 platí kvalifikační limit 120% času nejrychlejšího jezdce třídy.

Do závodu se kvalifikuje toliknejrychlejších jezdců, kolik je propustnost dané tratě. Do závodu Kategorie 3 se kvalifikuje tolik nejrychlejších jezdců, kolik odpovídá 2/3 propustnosti dané tratě. Hodnoceno je nejrychlejší kolo, které jezdec dosáhne v průběhu kvalifikačního treninku.

Pokud bude v jedné třídě převzato více jezdců než je propustnost tratě, bude tento trénink rozdělen na dvě skupiny. Rozdělení do skupin provede jury.

N 038.9.3 Kvalifikace při sloučení kategorií

Kategorie 1 a 2 budou pro tréninky i závod sloučeny, pokud bude v Kategorii 1 převzato méně jezdců, než je propustnost dané tratě. Pokud by po sloučení Kategorií byla překročena propustnost tratě, ke sloučení nedojde.

Nejdříve se řadí na start jezdci Kategorie 1 podle dosaženého času z kvalifikačního tréninku, za posledního jezdce Kategorie 1 se řadí nejrychlejší jezdec Kategorie 2

N 038.9.4 Výsledky kvalifikačního tréninku

Do závodu se kvalifikuje 16 nejrychlejších jezdců z každé skupiny. Pro jízdu budou připraveni ještě dva náhradníci jeden z první skupiny a jeden z druhé skupiny, kteří nastoupí do jízdy v případě, že se nedostaví do přípravného prostoru v určeném časovém limitu dostatečný počet kvalifikovaných jezdců. Na startovním roštu bude pořadí: 1. nejrychlejší jezdec, 2.nejrychlejší jezdec druhé skupiny, atd. systémem zipu

Prvním náhradním jezdcem bude jezdec skupiny A.

Výsledky kvalifikačního tréninku jsou určující pro startovní rošt finálových jízd. Nejrychlejší jezdec bude stát na prvním místě startovního roštu. Všechny výsledky kvalifikačních tréninků musí být schváleny na zasedání jury a vyvěšeny na oficiální informační tabuli.

N 038.10 CIZÍ POMOC, KRÁCENÍ TRATI

N 038.10.1 Cizí pomoc

Při kvalifikačním tréninku anebo jízdách je jakákoliv cizí pomoc zakázána, pokud není vykonávána traťovým komisařem, jmenovaným pořadatelem, který vykonává svoji povinnost v zájmu zajištění bezpečnosti. Zajištění bezpečnosti se také rozumí, spuštění /zajištění/ aretace předních tlumičů motocyklu. Porušení tohoto ustanovení má za následek vyloučení jezdce z tréninku nebo jízdy. Žádná náhrada bezpečnostní výstroje, doplňování paliva nebo mechanikova služba se nesmí provádět mimo prostor oprav.

Traťoví komisaři mohou pomáhat jezdcům při zvedání motocyklu, pohybovat se s ním na bezpečné místo a držet ho, pokud se provádí oprava nebo úprava. Oprava nebo úprava musí být prováděna jezdcem, který pracuje sám bez cizí pomoci. Komisaři také mohou pomáhat jezdcům při novém startu jejich motocyklů.

N 038.10.2 Prostor oprav

V prostoru oprav mohou mechanici během závodu provádět opravy motocyklů a signalizaci, pomáhají jezdcům při startování strojů. Pořadatel může určit další prostor pro signalizaci.

Jezdci, kteří vyjíždějí z prostoru oprav na závodní trať, musí před výjezdem z bezpečnostních důvodů zastavit. Porušení tohoto ustanovení znamená vyloučení jezdce z předmětného tréninku či jízdy.

N 038.10.3 Opuštění trati

Jezdci mohou používat během tréninků a jízd pouze trať. Pokud však z bezpečnostních důvodů opustí trať, musí se vrátit zpět na nejbližším vhodném místě tak, aniž by získali nějakou výhodu.

Zkrácení tratě je zakázáno pod trestem vyloučení jezdce z předmětného tréninku či jízdy. Bude-li to nutné, rozhodne sportovní komisař nebo jury o dalších sankcích.

N 038.11 FINÁLOVÉ JÍZDY

N 38.11.0 Délka jízda

V závodě se jedou dvě finálové jízdy. Startovní rošt je pro obě jízdy stejný v závislosti na výsledcích kvalifikačních tréninků. Jezdci dostanou informaci o postavení na startovním roštu na oficiální výsledkové tabuli.

Délka jízd je následující:

Třída 1: 15 min + 2 kola

Kategorie 1: 10 min. + 2 kola

Kategorie 2: 10 min. + 2 kola

Kategorie 3: 10 min. + 2 kola

N 038.11 .1 Startovní procedura

Startovní procedura je řízena startérem nebo ředitelem závodu a jeho pomocníky.

Pět minut před startem se uzavře předstartovní prostor pro jezdce a motocykly. Tento čas musí být uveden v časovém harmonogramu. Do předstartovního prostoru je povoleno umístit pouze jeden motocykl pro každého jezdce. V předstartovním prostoru je zakázáno zahřívat motor.  Jezdci mohou v tomto prostoru upravovat  svou výstroj a zahřívat pneumatiky.

 

Nedodržení tohoto limitu má za následek start jezdce z trestné startovní čáry. Jezdec nebude připuštěn na start, pokud byl dán pokyn k zahájení startovací procedury tzn., že bude otevřen předstartovní prostor.

V tomto případě nastupuje na konec startovního pole náhradní jezdec.

Jezdec, který vyjede z předstartovního prostoru do depa nemá možnost se vrátit zpět. Z předstartovního prostoru vyjedou jezdci na startovní rošt, zaujmou svá místa a smí je opustit pouze na pokyn startéra. Přítomnost mechaniků na startovním roštu je zakázána.

 

Do dvou zahřívacích kol vyjíždějí jezdci podle pokynů startéra po řadách v bezpečných intervalech. Jezdci, kteří neabsolvují zahřívací kola startují z trestné startovní čáry. Jezdci Kategorie 3 absolvují pouze jedno zahřívací kolo.

Od momentu opuštění předstartovního prostoru není povolena jezdci žádná pomoc mimo prostor oprav. Porušení tohoto ustanovení znamená trest „5 vteřin stop and go“ během jízdy určený startérem. Jury může nařídit, pokud je to nutné dodatečný trest.

Na závěr druhého zahřívacího kola zastaví jezdce pomocník startéra červeným praporem zdviženým nad hlavou, dokud nejsou všichni jezdci na svých místech na startovním roštu.

 

Jakmile je jezdec na svém místě na startovním roštu, nesmí jej opustit. Pokud jezdec z jakéhokoliv důvodu místo opustí, smí startovat pouze z trestné startovní čáry, která je umístěna za startovním roštem nebo z prostoru oprav. Ředitel závodu pověří pomocníka startéra za poslední řadou, aby zakázal určenému jezdci přístup na startovní rošt. Všichni jezdci, kteří nejsou v tomto okamžiku na startovním roštu mohou startovat pouze z trestné startovní čáry nebo z prostoru oprav.

Jakmile budou jezdci na startovním roštu, ukáže pomocník startéra umístěný za startovním roštem zelený prapor.

Pokud má jezdec na startovním roštu problém , musí zůstat na motocyklu, zdvihnout ruku a řídit se pokyny startéra. Na základě tohoto znamení zvedne čárový pomocník startéra tabuli a za startovním roštem se zvedne červený prapor.

Jezdec se musí řídit pokyny ředitele závodu.

 

Start je proveden následovně:

Motocykly stojí s motory v chodu a jezdci musí mít ruce na řidítkách. Pomocník startéra jde před startovní čárou na okraj dráhy se zdviženým červeným praporem a na okraji dráhy jej dá dolů.

Jakmile je červený prapor dole, je v následujících sekundách dán startovními světly signál ke startu současným rozsvícením maximálně čtyř červených světel. Následně do 5 vteřin je současným zhasnutím červených světel dán pokyn ke startu.

 

N 038.11.2 Předčasný start

Za předčasný start je považováno překročení označené pozice osou předního kola a pohyb motocyklu na startovním roštu v době, kdy svítí červená světla. Jezdec, který předčasně odstartuje, bude penalizován trestem „5 vteřin stop and go“.

 

N 038.11.3 Trest „5 vteřin stop and go“

Jezdci bude tento trest signalizován v prostoru startovní čáry tabulí s nápisem „stop and go“ a jeho startovním číslem. Označený jezdec musí zastavit během následujících tří kol v určené zóně a absolvovat předepsaný trest. Pokud jezdec neabsolvuje předepsaný trest během následujících tří kol, znamená to pro něj vyloučení z jízdy, které mu bude signalizováno černým praporem a dodatkovou tabulkou s jeho startovním číslem.

 

N 038.11.4 Zastavení jízdy

Ředitel závodu má právo z naléhavých bezpečnostních důvodů nebo jiných případů vyšší moci, zastavit předčasně jízdu nebo zrušit část závodu nebo celý podnik.

Jestliže je jízda zastavena kdykoliv během prvních 50% časového limitu závodu, bude znovu odstartována. Jezdci se vrátí do prostoru oprav a nový start se uskuteční nejdéle do 30 minut po zastavení závodu. Tento časový limit může změnit jury. Je povolena výměna motocyklů v prostoru oprav, za předpokladu, že tento je označen technickým komisařem.O výměně musí být informován technický komisař. Nového startu se mohou zúčastnit náhradníci v případě, že jeden nebo více z původně startujících jezdců se účastnit nemohou nebo byli vyloučeni ředitelem závodu. Ředitel závodu může vyloučit jednoho nebo více jezdců, kteří jsou považováni za příčinu zastavení závodu a zakázat jim účast na novém startu.

Jestliže byl závod zastaven po 50% časového limitu závodu bude závod považován za ukončený. Konečné pořadí bude stanoveno podle klasifikace jezdců v kole předcházejícím signalizaci červeným praporem.

S výjimkou chybného startu může být závod znovu odstartován pouze jednou. Bude-li nezbytné zastavit závod více než jedenkrát, je závod prohlášen za anulovaný a neplatný.

 

N 038.11.5 Překročení kontrolních čar

Čas, při kterém motocykl překročí kontrolní čáru, bude registrován v okamžiku, kdy tuto čáru překročí přední část motocyklu.

 

N 038.11.6 Závěrečná technická kontrola a prověření

Bezprostředně po 2.jízdě každé třídy (kategorie) musí být první 3 motocykly a další 2 které určí jury z obou finálových jízd, umístěny do uzavřeného parkoviště pro technickou kontrolu.Stroje musí zůstat v uzavřeném parkovišti po dobu 30 minut po vyhlášení neoficiálních výsledků pro případ protestu nebo vyžádání další kontroly.

N 038.11.7 Antidopingová a protialkoholová kontrola

Antidopingová a protialkoholová kontrola se provádí podle Lékařského řádu. Jezdec, jehož test byl pozitivní, bude vyloučen z celého závodu. Může mu být uložen další trest.

 

N038.11.8 Výsledky jízd

Jízda je oficiálně skončena při dokončení kola, kdy je šachovnicový prapor ukázán vítěznému jezdci.

Vítězem jízdy je jezdec, který přejede cílovou čáru jako první.

Další jezdci budou klasifikováni při překročení cílové čáry.

Každému jezdci je zaznamenán čas, ve kterém překročí cílovou čáru přední část jeho motocyklu. Jezdec musí v tomto okamžiku ovládat svůj motocykl.

Jezdci budou klasifikováni podle pořadí v cíli a podle počtu ujetých kompletních kol.

Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří splní následující podmínky:

1. překročili cílovou čáru do tří minut po dojezdu vítěze.

2. absolvovali ¾ celkového počtu kol vítěze.

U Kategorie 3 budou klasifikováni všichni jezdci kteří splní alespoň podmínku č.2.

Jestliže ¾ celkového počtu kol neodpovídají celému číslu, potom bude výsledek zaokrouhlen na nejbližší vyšší celé číslo.

Pokud šachovnicový prapor je ukázán omylem později než oficiální doba jízdy, potom bude pořadí určeno podle průběžného pořadí při oficiálním čase. Za jakýchkoliv jiných okolností, jako je chybné ukázání šachovnicového praporu před oficiálním časem, cílové pořadí bude určeno podle průběžného pořadí v čase, kdy je šachovnicový prapor ukázán.

Všechny výsledky musí být schváleny na zasedání jury.

Pokud je podán protest nebo odvolání proti výsledkům, tyto výsledky nemohou být uznány za oficiální až do doby, než rozhodne kompetentní orgán.

 

Body budou uděleny jezdcům po každé jízdě takto :

 

1. místo 25 bodů 11. místo 10 bodů

2. místo 22 bodů 12. místo 9 bodů

3. místo 20 bodů 13. místo 8 bodů

4. místo 18 bodů 14. místo 7 bodů

5. místo 16 bodů 15. místo 6 bodů

6. místo 15 bodů 16. místo 5 bodů

7. místo 14 bodů 17. místo 4 body

8. místo 13 bodů 18. místo 3 body

9. místo 12 bodů 19. místo 2 body

10. místo 11 bodů 20. místo 1 bod

 

Body obdrží jezdci v jednotlivých třídách a kategoriích za předpokladu, že se v jednotlivých třídách a kategoriích zúčastní min. 5 startujících a žádné body, bude-li počet startujících menší než 5. Startující je jezdec, který prošel administrativní, byl převzat do závodu a je uveden ve startovní listině.

 

N038.11.9 Výsledky závodu

Vítězem závodu je jezdec, který má po obou jízdách nejvyšší počet bodů z jízd, které dokončil.

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění jezdce v jedné z jízd . Pokud stále trvá rovnost, rozhoduje lepší výsledek v poslední jízdě.

 

Postup pro vyvěšení a schválení výsledků:

Všechny výsledky musí být vyvěšeny na oficiálním místě, které je uvedeno ve Zvláštních ustanoveních. Před vyvěšením výsledků, které zpracuje hlavní časoměřič a ověří podpisem ředitel závodu, se musí napsat čas vyvěšení výsledků a výsledky se doplní o následující text:

"Výsledky podléhají schválení jury"

Po schválení výsledků na zasedání jury jsou výsledky oficiální, předseda jury výsledky podepíše a pořadatel je vyvěsí na oficiální vývěsku.

Všichni oficiální činovníci musí být k dispozici jury do úplného schválení výsledků (včetně činovníků pořádajícího subjektu - traťový komisař apod.).

Ředitel závodu a vedoucí časoměřičů plně odpovídají za správné zveřejnění názvů soutěžících v oficiálním programu, včetně oficiálních výsledků.

Ihned po podniku musí organizátoři tohoto mistrovství zaslat výsledky podniku a každé jízdy mistrovství, sekretariátu FMS AČR. Viz také Pravidla FMS AČR pro mistrovství článek 140.5.1 Sportovního řádu.

 

N 038.11.10 Ceny za umístění

První tři jezdci v závodu v každé třídě a kategorii budou odměněni věcnou cenou.

 

N 038.12 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

První tři jezdci z celého závodu v jednotlivých třídách a kategoriích se musí zúčastnit vyhlášení výsledků a rozdílení cen, které se koná bezprostředně po skončení poslední jízdy podniku. V případě, že tak neučiní, propadají věcné ceny ve prospěch pořadatele závodu.

 

N 038.13 OFICIÁLNÍ SIGNÁLY

Oficiální signalizace musí být prováděna prapory o rozměrech 750 mm (šířka) x 600 mm (výška) takto:

 

red flag  stop, povinné pro všechny 
 black flag a tabule s číslem jezdce - stop pro příslušného jezdce 
 yellow flag v klidu - nebezpečí, jeď pomalu
 yellow flag v pohybu - bezprostřední nebezpečí, připrav se k zastavení, zákaz předjíždění, zákaz skákání
 blue flag předjíždí vás jezdec o kolo
 green flag volná trať, konec nebezpečí (před jízdou, po žlutém praporu)
 checkered flag konec tréninku / závodu
 yellow-red flag žlutý prapor s podélnými červenými pruhy kluzká trať

N 038.14 TRAŤOVÍ KOMISAŘI

Úkolem traťových komisařů je předat včas informace o možném nebezpečí a překážkách jezdcům na trati během závodu. K signalizaci používají prapory určených barev. Minimální věk traťových komisařů s prapory je 16 let. Traťoví komisaři jsou jmenováni pořádajícím subjektem a musí se zúčastnit porady s ředitelem závodu. Po závodě musí traťoví komisaři zůstat k dispozici do té doby, než vyprší čas určený k protestu. Traťoví komisaři musí být jednotně označeni, v žádném případě žlutě nebo červeně, a to tak, aby barva označení nemohla být zaměňována s prapory používanými pro signalizaci.

Jeden nebo více dodatečných traťových komisařů je doporučeno u skoků a v nepřehledných místech tratě pro poskytnutí pomoci jezdcům.

Pořadatel předloží jury seznam a pozici traťových komisařů.

 

N 038.15 VÝSLEDKY SERIÁLU

Pro vyhlášení výsledků seriálu se započítávají jezdcům všechny výsledky. Pro vyhlášení výsledků "Národního / Mezinárodního mistrovství ČR" je nutný minimální počet čtyř uskutečněných mistrovských podniků. Do výsledků se započítávají všichni jezdci, kteří získali alespoň jeden bod v průběhu seriálu. V případě rovnosti bodů na konci mistrovství rozhoduje většina lepších umístění v jednotlivých závodech/jízdách. Trvá-li rovnost i dále, bude rozhodnuta postupně podle lepšího umístění v posledním, předposledním, atd. závodě/jízdě započítávaném do příslušného mistrovství.

 

N038.16. POSTUPOVÝ A SESTUPOVÝ KLÍČ

Prvních deset jezdců v celkovém pořadí seriálu třídy 1 nemůže v následující sezóně startovat v kategorii 1 a 2.

Jezdec Kategorie 1, který obsadil na podniku 1., 2. či 3. místo postupuje v následující sezoně do Třídy 1.

| + -

Diváci

Klub Supermoto.cz